Gusti Lucchesi - logo
Gusti Lucchesi - logo
Gusti Lucchesi - promo
Gebruiksvoorwaarden
Gusti Lucchesi
Eenenboomlaan 41
1932 St-Stevens-Woluwe
Tel: +32 496 94 88 95

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online diensten, aanbiedingen, orderbevestigingen, facturen, alle overeenkomsten en mogelijke verkeer via e-mail en op de nieuwsbrieven van Gusti Lucchesi en op de website www.gustilucchesi.com. Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Gusti Lucchesi gelden ook ten behoeve van eventueel door Gusti Lucchesi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Door u toegang te verschaffen tot de website en het doorgeven van een bestelling, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven, tenzij anders tussen u en Gusti Lucchesi schriftelijk overeengekomen is.

1. Overeenkomst tussen u en Gusti Lucchesi

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Gusti Lucchesi wanneer Gusti Lucchesi de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer we uw geldig ingevulde bestelbon ontvangen via e-mail of via de post (ondertekend).

2. Recht om de bestelling terug te sturen binnen 2 dagen na ontvangst

De koper heeft het recht van de aankoop af te zien mits het afzien van de aankoop per aangetekend schrijven binnen de twee werkdagen volgend op de levering van het product op voorwaarde dat alle bewaarinstructies strikt zijn gevolgd, (bv. gekoelde producten moeten noodzakelijk altijd bewaard worden in koele en droge plaatsen). De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden. Geretourneerde producten worden niet terugbetaald in geval dat de verpakking al werd geopend of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

3. Klachten

Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Gusti Lucchesi te melden.
Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de geadresseerde ertoe gehouden de producten bij levering te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen. Bij gebrek aan klacht of reclamatie binnen de twee dagen na het ontvangen van de producten worden de gegevens op de afleveringsbon als juist erkend. Gusti Lucchesi kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

4. Levering van uw bestelling(en)

We leveren gratis aan huis alleen in België en dit vanaf een bestelling van minimum € 100,00 en binnen een straal van 10 km anders worden km vergoeding aangerekend. De plaats van levering dient u duidelijk op de bestelling aan te duiden. De verwachte levertijd is binnen de 7 werkdagen tenzij het product niet meer op voorraad is. Gusti Lucchesi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.
Gusti Lucchesi mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
Gusti Lucchesi heeft het recht bestellingen te weigeren (met motivering) of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd of niet (volledig) uitgevoerd kan worden, krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van.

5. Betaling(en)

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
De producten zijn contant betaalbaar bij afhaling of bij de levering door Gusti Lucchesi zelf. Bij levering door derden dient op voorhand betaald te worden.
Bestelling worden niet verzonden vooraleer de betaling is ontvangen. De factuur wordt samen met de zending verstuurd.
Indien om een of andere reden uw bestelling niet kan uitgevoerd worden, wordt u ervan op de hoogte gebracht en wordt het geld u zo snel mogelijk terugbetaald.
Alle facturen zijn in ieder geval betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Bij niet betaling op de vervaldag leidt dit tot een verhoging gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 50 Euro, vermeerderd met de de gerechtskosten zonder dat hiervoor voorafgaandelijk een ingebrekestelling vereist is.

6. Disclaimer

Gusti Lucchesi kan niet waarborgen dat de webwinkel ononderbroken of foutloos zal functioneren. Alle informatie op deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten en van tussentijdse wijzigingen. Gusti Lucchesi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee we samenwerken.
Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gusti Lucchesi in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Gusti Lucchesi vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
Onverminderd de overige aan Gusti Lucchesi toekomende rechten, heeft Gusti Lucchesi in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

Alle overeenkomsten gesloten tussen Gusti Lucchesi en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Gusti Lucchesi en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin Gusti Lucchesi gevestigd is.
Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Gusti Lucchesi is strikt verboden.

Laatst bijgewerkt : 30/10/2017